Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van De Stapsteen bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders

Van het personeel hebben de volgende medewerkers zitting in de MR

Namens het bevoegd gezag (Attendiz)

Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u een vraag of een opmerking voor de MR, dan kunt u dit mailen naar:

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Datum
Datum
1 november 2022
13 december 2022
7 februari 2023
4 april 2023
30 mei 2023
Notulen en overige documenten

Hieronder vindt u de notulen, jaarverslagen en het activiteitenplan van de MR

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer