skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Over onze school

De Stapsteen is een school voor speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op de Stapsteen volgen. De Stapsteen verzorgt voor ongeveer 170 leerlingen (gemiddeld 14 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise.

De school creëert veiligheid door voor de leerlingen structuur aan te brengen in tijd, ruimte, werkzaamheden en onderlinge relaties. De Stapsteen wil de kinderen tot ontwikkeling laten komen door de methodiek “van voor structureren naar zelf regulieren” te hanteren

De groepen in de school bestaan uit gemiddeld 14 leerlingen. Naast een leerkracht is er in elke groep minimaal 4 dagen een onderwijsassistent. Alle groepen hebben de naam van een hoofdstad van Europa. Bij de groepsindeling wordt niet alleen gekeken naar de leeftijd, de leerprestaties, en naar mate van de stoornis. Uitgangspunt is het onderwijsprogramma van de reguliere basisschool.

Het pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door structuur, duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Er wordt gedurende de schooldag ook veel aandacht besteed aan het sociaal emotionele aspect en aan de sociale vaardigheid. Indien nodig krijgen de leerlingen extra ondersteuning hierin door het geven van speciale trainingen, die onder schooltijd plaatsvinden.

Elke leerling krijgt een ontwikkelingsperspectief (OPP). Onze Commissie voor de Begeleiding (bestaande uit de orthopedagogen, zorgcoördinatoren, directeur, schoolmaatschappelijk deskundige en de jeugdarts) stelt het OPP op. Zij vormen zich eerst een diagnostisch beeld van de leerling, onder andere op basis van het IQ en door het bepalen van het niveau op de leerlijnen van de kernvakken.

In het OPP wordt beschreven welke leerroute het beste bij de leerling past. Ook worden uitspraken gedaan over het verwachte uitstroomniveau van de leerling, evenals de uitstroombestemming. 
Gedurende dit proces vindt overleg plaats met de ouders. We doen ons best om samen met u te komen tot een plan waarover we het met elkaar eens zijn.

De voortgang van iedere leerling wordt bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Daarin worden alle leerlingen systematisch en planmatig gevolgd. Wij evalueren ieder jaar of de leerling zich ontwikkelt volgens het OPP en maken op basis daarvan beredeneerde keuzes die we met de ouders bespreken.

De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een leerling rapport. De contacten met de ouders bestaan uit oudergesprekken (20 minuten gesprekken), huisbezoek, heen en weer schriftje, e-mail en telefonisch contact. Daarnaast worden er ouderavonden en koffie-ochtenden georganiseerd.

Naast schoolse zaken is er ook tijd voor ontspanning en houden we jaarlijks een sportdag, gaan we op schoolreis en houden festiviteiten rondom de feestdagen.

Back To Top
Zoeken