Toelating

Aanmelding van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

  1. Via de school waar de leerling is ingeschreven;
  2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woont;
  3. Ouders/verzorgers kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze school, bijvoorbeeld wanneer het kind nog niet is ingeschreven op een school. Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding.

Plaatsing van de leerling - Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De Commissie van Arrangementen (CVA) van het samenwerkingsverband bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind wordt wel of geen TLV afgegeven. Als er een TLV wordt afgegeven wordt deze opgestuurd naar ouders en naar de school waarvoor de TLV is aangevraagd. Op de TLV wordt altijd een einddatum vermeld. Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een TLV van het samenwerkingsverband nodig.

Ouders moeten hun kind schriftelijk bij de school aanmelden. Dit mag vanaf de dag dat een kind drie jaar is geworden. Voor de aanmelding bij scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is het schooladvies van de basisschool bepalend, omdat de toelating daarop gebaseerd wordt.

Ouders mogen hun kind bij meerdere scholen tegelijkertijd aanmelden. Bij de aanmelding moeten ouders dan aangeven dat zij hun kind ook bij een andere school of andere scholen hebben aangemeld. Als dat het geval is, kunnen zij de school van voorkeur aangeven. De scholen kunnen dan onderling tot afstemming komen over de aanmeldprocedure.

Plaatsing

Nadat uw kind schriftelijk is aangemeld, houden we een maximale termijn van zes weken aan om te besluiten over de aanmelding. We mogen deze termijn met vier weken verlengen. We doen uiteraard onze uiterste best om deze termijn zo kort mogelijk te houden. Als de TLV is afgegeven en uw kind plaatsbaar is op onze school, stemmen we met u af wanneer uw kind op onze school zal starten. Vooraf aan de start is er nog een kennismakingsmoment voor u en uw kind.

Vaste instroommomenten

Wij hanteren de volgende instroommomenten gedurende een schooljaar:

Direct na de zomervakantie

Direct na de herfstvakantie

Direct na de kerstvakantie

Direct na de voorjaarsvakantie

NB: In ernstige situaties en bij verhuizingen kan hier van worden afgeweken.

Weigering van leerlingen

We hebben als school de plicht om alle mogelijkheden tot plaatsing te onderzoeken. Echter als er op onze school geen plek is of als onze school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als ouders de grondslag van de school niet onderschrijven, kunnen wij besluiten een leerling niet toe te laten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het document ‘Toelating en plaatsingsbeleid Attendiz’ op deze website.

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer