skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Visie en Missie

Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus (Plan-Do-Study-Act) waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken.

De visie van onze school

De Stapsteen wil een school zijn waar leerlingen met een psychiatrische stoornis (autisme spectrum stoornis, hechting- en angststoornis) zich cognitief en sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen om een juiste plek in het voortgezet (speciaal) onderwijs te krijgen en daarmee een stap zetten naar een volwaardige plaats in de samenleving.

De missie van onze school

De Stapsteen is een school:

  • die rekening houdt met de mate van de stoornis van de leerling;
  • die hoge verwachtingen heeft van haar leerlingen;
  • die opbrengstgericht werkt;
  • die veel structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid biedt;
  • die veel aandacht besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling;
  • die werkt naar een grotere zelfstandigheid van de leerling;
  • die werkt volgens het principe van voorstructureren naar zelfreguleren;
  • die goede contacten onderhoudt met ouders en andere ketenpartners;
  • waar het personeel werkt in een professionele leergemeenschap.

Mission statement

– Samen leren wie we zijn en wat we kunnen –

Het doel van onze school

De Stapsteen heeft het doel om leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied de kans te bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wij stellen voor iedere leerling een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan maximale toerusting op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Zo gaat de leerling op weg naar relatie, competentie en autonomie. Ons doel is elke leerling een maximaal toegeruste plek binnen de maatschappij te laten vinden. Elk kind, mens, doet er toe, is waard om er te zijn en hoort erbij.

Back To Top
Zoeken